Anastasia Dumitru

Anastasia Dumitru

Anastasia DumitruANASTASIA DUMITRU s-a născut în data de 21 mai 1973, a absolvit Facultatea de Litere şi Istorie şi Şcoala Doctorală la Universitatea ,,Ovidius” din Constanţa.

Pe lângă activitatea didactică (este profesor dr. la Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din Constanţa de 28 de ani, unde a coordonat cercul literar Muguri, în perioada 2004 – 2012), desfăşoară şi un bogat demers publicistic; este fondator şi director al revistei de cultură şi artă, InterArtes. Este coordonatorul unor antologii literare şi de
specialitate.

Are o activitate jurnalistică în peste 25 de reviste, colaborând la: Luceafărul de dimineaţă, România literară, Scriptor, Porto Franco, Agora, Albatros, Ex Ponto, Emel (Ideal), Şcoala constănţeană, Tribuna învăţământului, Dacia literară, Convorbiri literare, Cronica, Nord literar, Rotonda valahă, Poesis, Vatra,
Mişcarea literară, Poezia, Renaşterea culturală, Literatura şi arta (Chişinău), Mesager bucovinean (Cernăuţi);
Agero (Stuttgart), Destine literare (Canada), Lumină Lină. Gracious Light (New York) etc.

Este autor al multor articole şi studii de specialitate prezentate la simpozioane (inter)naţionale, la sesiuni de
comunicări ştiinţifice, publicate în volume ale conferinţelor. A coordonat proiecte educaţionale şi conferinţe
naţionale, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării: Interdisciplinaritate. Literatura şi alte arte, avizat de
MECTS, din 2011, ediţia a treia în 2013; coordonatorul Conferinței Naționale: Literatura confesivă – probă a
căutării de sine, august 2012, Constanța, invitat de la Paris, Bujor Nedelcovici etc.

A publicat 28 de cărţi (poezie, eseu, critică literară): Cântecul lirei, Editura Europolis, 2009; Pledoaria
pentru valori. Revenirea în fire, Ovidius University Press, 2009; Interculturalitate şi interdisciplinaritate în
educaţie (de Anastasia Dumitru şi Aura Văceanu), Editura Universitară, 2010; Energii latente, Editura Ex Ponto,
2010; În cuvânt, Editura Ex Ponto, 2010; Limba şi literatura română. Ghid de pregătire pentru clasa a VI-a,
Editura Universitară, 2010; English through Games. Look! My Best Book! Editura Ex Ponto, 2010; Pelerin spre
stele… spre centrul inimii mele, Editura Europolis, 2010; Fascinaţia literaturii fantastice; Limba şi literatura
română pentru clasa a VII-a; Ipostaze ale fantasticului în proza lui Vasile Voiculescu, Editura Universitară,
2011; Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a. Ghid de studiu, InterArtes Press, 2012; În căutarea
sensului, Editura Vif, 2013; Bujor Nedelcovici – conştiinţa de scriitor, Editura Allfa, 2015; Metamorfozele
cuvântului, Editura Eikon, 2016; Calea luminii. Interculturalitate şi management educaţional, Editura
Sympoesium, 2017; Vocaţia mărturisirii, 1, Lumina dintre gratii, Editura Fundaţiei Memoria, 2017 (Premiul
revistei Ex Ponto pentru Memorialistică, eseu, Premiul Academiei Dacoromâne); Darul inimii, Editura Celebris,
2018; Vocaţia mărturisirii, 2, Încolţirea Basarabiei, prefaţă de Ilie Popa, postfaţă de academician Nicolae
Dabija, Editura Fundaţiei Culturale Memoria, Bucureşti, 2020. A câştigat mai multe premii literare.

REFERINŢE CRITICE (selectiv):

 ,,Autoarea Anastasia Dumitru cultivă o poezie filosofică, dominată de frământările şi întrebările caracteristice
vârstei jocului de cuvinte abstracte până la esenţe.” (Liviu Zanfirescu, prefaţa antologiei câştigătorilor concursului
de creaţie literară Vara visurilor mele, Bucureşti, 2007).
 ,,Varietatea temelor abordate, (…) forţa de sugestie a imaginilor dezvăluie o mare sensibilitate şi profunzime,
rafinate de cultura sa umanistă”. (Olga Duţu, recenzia cărţii Cântecul lirei, în Emel/ Ideal, octombrie 2010).
 ,,Stilul Anastasiei Dumitru se caracterizează prin eleganţă şi simplitate. Simţim în această carte un Orfeu feminin
cu trăiri lirice profunde, dimensiuni care-i asigură setea de împlinire.” (Aura Văceanu, Albatros, nr. 12/13, 2009).
 ,,Poeziile din volumul Energii latente sunt rodul neliniştilor existenţiale, care îl apleacă pe om atât spre sine însuşi,
spre microcosmos, pentru a se cunoaşte, cât şi asupra misterelor din Marele Tot. Poetul este asemeni Gânditorului,
iar dorinţa de a (se)cunoaşte şi limitarea fiinţei umane, regretul de a întâlni Cenzura transcendentă, impusă de
Marele Anonim, după cum afirma Lucian Blaga, naşte tensiunea lirică. Autoarea speră să găsească răspunsuri,

speră să se reaşeze valorile pentru a întrezări calea de a ieşi din labirintul întrebărilor existenţiale. În societatea
contemporană Itaca rămâne încă departe, de aceea scriitoarea este într-o continuă luptă cu timpul, cu sine, cu limita
şi are încredere în energiile latente, în binefacerile cuvântului la răscrucea de timpuri, prin hăţişuri de neturi.”
(Marina Cap-Bun, coperta cărţii Energii latente/ Latent Energies, Constanţa, 2010).
 ,,Poemele acestui volum În cuvânt, după lectură, se cer trecute prin filtrul sensibilităţii noastre. Ele dovedesc
maturizarea artistică a unei poete prinse între valuri de istorie, de răzvrătire, de speranţe, de bucurii şi mai ales de
mari tristeţi… Este tristeţea adâncă a superiorităţii neînţelese şi a neputinţei de a schimba lumea. Este profunzime,
dureroasă sinceritate, credinţă, aşteptare, coordonate ale unei creaţii ce musteşte de lectură, sete de cunoaştere, sete
de înşine, de poezie adevărată.” (Güner Akmolla, Emel/ Ideal, 2011).
 ,,Volumul Anastasiei Dumitru, Pledoaria pentru valori. Revenirea în fire, cuprinzând o selecţie de eseuri şi
articole critice, este structurat pe o idee de actualitate, aceea a unităţii în diversitate sau a identităţii naţionale în
universalitate. Într-un stil pasional, dar şi cu observaţii critice pertinente, autoarea pledează pentru dialogul
deschis, fără complexe de inferioritate, al valorilor culturale româneşti cu cele europene. Un demers critic ce va
interesa lectorul şi-l va incita la reflecţie asupra importanţei păstrării şi afirmării identitare culturale româneşti în
contextul necesarei integrări europene.” (Paul Dugneanu, coperta cărţii Pledoaria pentru valori. Revenirea în fire.
Eseuri critice, Constanţa, Ovidius University Press, 2009).
 ,,Ca orice om de cultură, autoarea a schiţat o pledoarie pentru valori, mizând pe o revenire în fire prin care înţelege
revenirea la viaţa spirituală. (…) Acestea sunt doar o parte din studiile şi articolele publicate în diferite reviste de
Anastasia Dumitru, care se impune prin limbajul specializat, îndrăzneală şi echilibru în disocierile sale”. (George
Bădărău, Ex Ponto, nr. 3 (28), anul VIII, p. 150).
 ,,Cartea Interculturalitate şi interdisciplinaritate în educaţie (Editura Universitară, Bucureşti, 2010), scrisă de
Anastasia Dumitru şi Aura Văceanu, are un demers corect, riguros, motivant, încât recomandăm cu căldură
lucrarea, reprezentând o contribuţie certă la flexibilizarea conţinuturilor învăţământului prin utilizarea
interculturalităţii şi interdisciplinarităţii.” (Virgil Frunză, coperta cărţii).
 ,,Volumul Ipostaze ale fantasticului în proza lui Vasile Voiculescu este un alt fel de a umple cu sens fantasticul
voiculescian. Textele alese îndeamnă la meditaţie, la evaziunea într-un timp al permanenţelor… Anastasia
Dumitru demonstrează că sacrul se prelungeşte în profan, că eroii se iniţiază în mister şi în magie.” (Delia Pop,
Nord literar, anul X, nr. 2 (105), 2012).
 ,,Cărţile profesoarei şi scriitoarei, eseistei şi jurnalistei Anastasia Dumitru sunt ca o lumină în veacul nostru
întunecat de falsuri şi nonvalori. Volumul de faţă impresionează nu numai prin observaţiile critice pertinente, ci şi
prin vraja pe care o transmite lectura cărţii, incitând pe lector la reflecția asupra sensurilor şi a metamorfozei
cuvântului.” (Nechita Runcan, coperta a patra a cărţii Metamorfozele cuvântului).