Indemnizatia de pensie

Legea privind indemnizaţia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (publicată în Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2006) precizează printre altele:

  • cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării;
  • indemnizaţia nu se acordă celor care beneficiază de indemnizaţie de merit (Legea nr. 118/2000);

Uniunile vor atesta calitatea de membru conform statutelor lor şi vor ţine evidenţa strictă a atestărilor eliberate:

  • stabilirea şi plata indemnizaţiei stabilite se face de către Casa teritorială de pensii;
  • indemnizaţia se acordă la cerere începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la Casa teritorială de pensii;
  • cererea va fi insoţită de actul de identitate, decizia de pensionare sau cuponul mandat poştal/talonul cont curent (după caz), dovada calităţii de membru al Uniunii, declaraţie pe proprie răspundere că nu beneficiază de indemnizaţie de merit şi alte documente necesare susţinerii cererii;
  • punerea în plată se face în baza deciziei Casei teritoriale de pensii competente;
  • în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei Legi, Uniunile transmit Casei Nationale de Pensii situaţia completă a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public;
  • prezenta lege intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.

– Ordonanţa de urgenţă nr. 152 din 19/12/2007. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 21/12/2007. Intrare în vigoare: 21/12/2007.

– Pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. Publicat în 21/12/2007. Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă: Articol unic. – După alineatul (2) al articolului 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.