Proiect pentru Filiala Dobrogea a USR 2018-2023

Proiect pentru Filiala Dobrogea a USR 2018-2023

Strategie USR Filiala Dobrogea 2018-2023

Orice strategie are menirea de a stabili coerența în coordonatele unei planificări pe termen mediu și lung.  Acest simț al perspectivei impune de la bun început gândirea unei continuități a acțiunilor planificate în termeni strategiei, întrucât doar continuitatea argumentează o strategie și asigură premisele sale de dezvoltare și eficiență.

Strategiile nu se construiesc doar din idei și viziuni romantice, ci din coerența și adecvarea planurilor la un context real. În fond, adecvarea și implicita adaptabilitate produc fezabilitatea și posibilitatea de împlinire a ideilor. Uniunea Scriitorilor din România este mai mult decât o instituție în peisajul cultural românesc. În ce mă privește, gândesc USR-ul ca pe un reper fundamental în proiectul de viață personal. Dincolo de configurația administrativă, USR-ul se fixează în cadrele organice ale sursei generatoare de inspirație și muncă intelectuală.

Fiindcă suntem în Anul Centenarului, ar fi într-un fel firesc să începem acțiunile filialei Dobrogea din acest punct. Re-descoperirea, asemeni unei reformulări identitare reclamă solidaritatea în efortul nostru de înțelegere.

Am ales ca acțiunile prevăzute în strategia pentru perioada 2018-2023 să aibă un caracter multianual, în sensul că acestea pot fi îmbogățite de la un an la altul. E important să constatăm evoluția acțiunilor și proiectelor noastre, doar așa putem produce o evaluare corectă și utilă.

Astăzi, ritmul și stilul de viață tind să ne risipească și să ne distragă de la atingerea obiectivelor fundamentale. Pentru a îndeplini și sprijini politica USR, proiectele și acțiunile pe care le am în vedere se află în corespondență și întregesc prioritățile și direcțiile din statutul USR. Orice viziune nouă ce se adaugă unui întreg, trebuie să devină o extensie coerentă a acelui întreg. De aceea, respectarea statutului devine reperul fundamental în desfășurarea acțiunilor și proiectelor pe care le am în vedere pentru următorii cinci ani.

La fel de bine cum orice viziune nouă trebuie să dovedească în scurt timp eficacitatea propriului conținut prin crearea unor modele funcționale de practică. Proiectele mari nu pot atinse într-un mod imediat, însă construcția acestora e asigurată de eficacitatea premiselor pe care se sprijină scopul final.

Consider că orice acțiune și orice proiect pe care îl vom genera are menirea de a dimensiona în mod provocator și productiv activitatea membrilor filialei Dobrogea a USR. Proiectele și acțiunile pe care le am în vedere pentru următorii cinci ani nu ar trebui să fie exterioare membrilor, dimpotrivă, acestea sunt gândite ca o prelungire a unei efervescențe creative comune. Ne aflăm deja în fața unei mari provocări de ceva vreme, dacă ne gândim la evoluția tehnologică și relația tehnologie-carte. Consider că este absolut necesar să amplificăm procesul nostru creativ pentru a nu izola într-un con de umbră structura creativă a unei culturi umane. Va trebui așadar să punem un accent deosebit asupra procesului creativ.

O altă direcție importantă a acestei strategii constă în acțiunile de comunicare menite să producă vizibilitate acțiunilor și proiectelor USR-filiala Dobrogea. Într-un fel, succesul acestor acțiuni și proiecte depăinde de modul în care vom comunica către public și intrumentele cu ajutorul cărora le vom face vizibile. În acest sens, există o platformă on-line acesta fiind un instrument stabil și permanent de vizibilitate. Vor trebui sporite acțiunile specifice de comunicare în segmentul on-line de tip social-media, precum și identificarea instrumentelor de diseminare în spațiul cotidian menite să atragă atenția publicului larg asupra acțiunilor Filialei.

O altă componentă esențială a strategiei constă în realizarea și consolidarea parteneriatelor media în vederea promovării și vizibilității acțiunilor și proiectelor USR-Filiala Dobrogea. Este necesară o diseminare la nivel național, nu doar local, dar și o diseminare ce poate avea respirații internaționale. În acest sens am în vedere parteneriate cu publicații gândite spre diseminare expaților.

O bună promovare se face plecând de la proiecte îndrăznețe.și ambițioase. E absolut necesar astăzi, în Anul Centenarului, să punem pe harta culturală a României spațiul dobrogean, cândva enclave creatoare și dinamică. Vom pleca de la constituentul existent și într-un fel, marca identitară a Dobrogei – diversitatea culturală și ansamblul multietnic pe care îl are spațiul dobrogean.

Literatura a fost mereu atentă la schimbările majore din dinamica socială. Faptul de a fi plasat într-un spațiu al diversității culturale, așa cum este cel dobrogean, reprezintă fără îndoială un avantaj. Avem oportunitatea de a ne face cunoscuți în fața altora, de a ne alcătui o identitate literară având certitudinea unui public străin preluat în mod direct. Consider că este mai mult decât oportună acestă poziționare, de aceea trebuie să integrăm o serie de acțiuni ale Filialei în evenimentele asociațiilor și reprezentanților etniilor din județul Dobrogea.

Iată așadar calendarul acțiunilor și proiectelor în jurul cărora s-au gândit și generat temele suport și argumentele pe care această Strategie multianuală pentru perioada 2018-2023 le are în vedere. Ceea ce urmează nu este doar o înșiruire de idei, ci o convergență a unor repere fundamentale de creativitate și tradiție ce oferă identitate spațiului cultural dobrogean.

  1. Proiecte dedicate Anului Centenarului

I.1 Acasă după 100 de ani. Dobrogea și scriitorii ei

Proiectul constă în realizarea unei antologii de poezie și proză scurtă în două volume. Textul va fi însoțit de un suport vizual (fotografie), lucrarea putând fi considerată o carte de vizită autentică pentru cultura dobrogeană și reprezentanții săi de seamă, scriitorii.

I.2. Expoziție de carte și fotografie Constanța  în imagini și cuvinte

Realizarea unei expoziții de fotografie, prilej de promovare a creației poetico-literare dobrogene și a reprezentanților Filialei Dobrogea. Proiectul poate avea o extensie concretă în editrea unui album sub egida USR-Filiala Dobrogea.

  1. Proiecte derulate în vederea reformulării identitare a spațiului dobrogean în perspectiva literară și culturală

II.1 Conferințele Filialei Dobrogea a USR (în parteneriat cu Universitatea ”Ovidius” din Constanța). Prezența ca invitați ai filialei a unor personalități ale culturii române pentru a conferenția pe teme legate de literatură în relația sa cu știintele umaniste.

II.2. Realizarea monografiei celei mai vechi reviste literare, revista ”Ovidius” în colaborare cu Biblioteca Județeană ”I.N.Roman”.

II.3 Dezvoltarea politicilor de parteneriat cu entități private din România și din străinătate prin încheierea unor acorduri cadru de colaborare.

II.4. Organizarea de manifestări culturale și artistice grefate pe conceptul de cultură festivalieră în vederea dezvoltării publicului și stimulării creației poetico-literare la nivelul Filialei.

II.5 Reluarea cenaclului literar desfășurat în cadrul Facultății de Literea Universității Ovidius dedicat exlcusiv studenților și tinerilor din spațiul dobrogean care se pot forma sub patronajul membrilor Filialei Dobrogea a USR.

II.6 Organizarea unui festival de poezie menit să pună în relație poeții filialei cu poeți din celelalte filiale ale USR.

II.7 Asigurarea continuității revistei Ex Ponto și diversificarea colaborărilor pe o serie de arii tematice specifice spațiului de cultură dobrogean

II.8. Desfășurarea unor evenimente destinate schimbului de idei și promovării interculturalității, prin realizarea unor acțiuni comune cu asociațiile și reprezentanții etniilor existente în spațiul cultural dobrogean.

III Activități specifice domeniului educație prin cultură

III.1 Crearea unor module în componenta educației non-formale aplicate la nivelul liceelor din județul Constanța în vederea stimulării scrisului și formării unor potențiali scriitori prin articularea aptitudinilor creatoare ale acestora. Se va avea în vedere organizarea unui curs de creative writing cu dublă deschidere spre licee și facultățile de profil (în colaborare cu Universitatea ”Ovidius” din Constanța)

III.2 Consolidarea raporturilor de bună vecinătate prin schimburi de experiență și vizite transfrontaliere.

III.3. Articularea actului cultural și educativ în rândul tinerilor (gimnaziu și liceu) prin inserția creației poetico-literare generată la nivelul Filialei în evenimentul artistic tip   lectură publică (în colaborare cu Biblioteca Central Universitară ”Ioan Popișteanu” a Universității ”Ovidius” din Constanța și Biblioteca județeană I.N.Roman).

III.4. Acțiuni specifice de promovare a culturii scrise desfășurate la nivelul școlilor și liceelor din județ (acord de pateneriat cu inspectoratul ISJ Constanța) și desfîșurarea de acțuni în cadrul Olimpiadei Internaționale de Literatură care se ține anual la Constanța.

III.5. Organizarea și desfășurarea unui proiect intitulat 3L (Literatura la liceu) având ca scop deschiderea unui dialog constructiv și motivațional între membrii Filialei și elevii de liceu, în perspectiva creșterii interesului pentru actul de lectură.

III.6. Organizarea de competiții la nivelul unităților școlare din județ având ca scop cultivarea scrisului și promovarea actului de lectură.

IV: Acțiuni desfășurate în vederea consolidării și promovării imaginii USR- Filiala Dobrogea.

IV.1. Actualizarea paginii web a Filialei și a paginii Facebook și păstrarea informațiilor la zi. De asemenea, pe aceste două instrumente de promovare vor fi centralizate evenimente culturale diverse, facilitând astfel accesul membrilor Filialei și a publicului larg la informații culturale.

IV.2. Integrarea proiectelor Filialei în evenimente și manifestări culturale de impact și mare vizibililitate prin asocierea în regim de parteneriat și organizarea unor acțiuni punctuale în cadrul respectivelor evenimente.

IV.3. Promovarea creațiilor poetico-literare ale membrilor Filialei prin organizarea în spațiul citadin constănțean a unor evenimente specifice (lansări de carte, dialog cu publicul, conferințe de presă, emisiuni radio și TV și mese rotunde etc).

  1. Acțiuni de atragere a fondurilor din alte surse

V.1. Înaintarea unui proiect către Administrația Fondului Cultural Național, în sesiunea de proiecte editoriale în vederea publicării unei Antologii de proză și poezie din Dobrogea.

V.2. Identificarea unei formule viabile în vederea încheierii unui acord instituțional cu Primăria Municipiului Constanța cu scopul unei susțineri financiare punctuale în funcție de proiectele prioritare ale Filialei.

V.3. Implicarea și angajarea în regim de partener în diverse programe cu finanțare externă, prin realizarea unor acțiuni specifice profilului Filialei.

  1. Acțiuni referitoare la chestiuni administrative

VI.1. Centralizarea dosarelor membrilor Filialei ce îndeplinesc criteriile Legii  8/2006 (Legea privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică), în vederea dobândirii celor 50% în plus pentru pensie.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.